Privacy statement

De provincie Zeeland hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en vindt het belangrijk dat zorgvuldig, veilig, proportioneel en vertrouwelijk wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Met dit privacy statement willen we u een duidelijk beeld geven welke informatie door de provincie Zeeland wordt gebruikt als u onze App wilt installeren of de website www.zeelandlandinzee.nl bezoekt. 

Uitgangspunten
Uw persoonsgegevens worden te allen tijde zorgvuldig en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke privacy wet- en regelgeving verwerkt en uitsluitend voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

Welke gegevens verwerken wij en waarom?
Hieronder geven we een overzicht van de gegevens die wij van u verzamelen:

Bij het installeren of gebruiken van de App:
De App maakt integraal onderdeel uit van een web omgeving en is bedoeld om de gebruiker op interactieve manier (via 3D-animaties) informatie aan te bieden over de regio Zeeland en door te verbinden naar meer informatie op de website: www.zeelandlandinzee.nl. De App verzamelt geen persoonsgegevens. Er vindt in de App geen gebruikers-authenticatie plaats. Er bestaat geen functionaliteit om informatie vanuit de App te delen.

Om de App te kunnen gebruiken is een papieren of geprinte basiskaart nodig. Hiervoor dient de camerafunctie van het apparaat ingeschakeld te zijn.

Bij gebruik van de website:
De website is erop gericht om op aantrekkelijke en innovatieve manier informatie aan te kunnen bieden op maat op basis van uw bezochte pagina’s over de regio Zeeland. De hieronder genoemde gegevens worden van u verzameld op basis van gebruik van cookies:

- Uw IP-adres
- De instellingen van uw browser
- Het aantal keer dat u de website bezoekt
- De pagina’s en onderwerpen van de website die u bezoekt
- Velden die u invult of zoekwoorden die u ingeeft

Met een cookie kunnen wij gerichter informatie op onze site laten zien en informatie weglaten die voor de gebruiker niet relevant is. Het gebruik van cookies is veilig en ze worden alleen geplaatst als u hiervoor uw toestemming hebt gegeven. U kunt dit te allen tijde wijzigen via de instellingen van uw browser of op uw mobiele apparaat. Wij maken gebruik van de volgende cookies voor de volgende doeleinden:
- Het identificeren van uw gebruikerssessie en het vastleggen van statistische informatie om de website te kunnen verbeteren en het gebruik van de website te kunnen analyseren. Wij maken hierbij gebruik van technieken, zoals ASP.NET_SessionId, SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE en Google Analytics. 
- Verder wordt een aantal instellingen vastgelegd voor het afspelen van video’s, zoals YouTube.

Per gebruiker bouwen we in basis een anoniem profiel op als cookies worden geaccepteerd. Deze gegevens helpen ons een beeld te creëren van wat u leuk vindt of zoekt (via de pagina’s die u bekijkt en tags die daarbij horen of zoektermen waar u op zoekt) en om u gericht informatie aan te kunnen bieden. Dit profiel kan door het bewust invoeren van aanvullende persoonlijke informatie door de gebruiker verder worden verrijkt. Dit vindt uitsluitend plaats als u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Bij invoer van persoonlijke data, bijvoorbeeld bij het kiezen voor- en het ontvangen van een nieuwsbrief, wordt u vooraf geïnformeerd welke informatie wij van u nodig hebben en met welk doel wij dit gaan gebruiken.

De website kan ook anoniem geraadpleegd worden door de cookies niet te accepteren of via uw browserinstellingen of uw mobiele instellingen de cookies uit te zetten. Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij u geen gepersonaliseerde informatie kunnen aanbieden.

Worden persoonsgegevens gedeeld met derden?
De provincie Zeeland verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij de provincie dat moet doen vanwege een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechter. Met de derde partijen die in onze opdracht het beheer en de ondersteuning van de app en de website verzorgen, hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Daarin zijn de afspraken vastgelegd om te verzekeren dat deze organisaties zich houden aan de toepasselijke privacyregelgeving.

Hoe worden persoonsgegevens beveiligd?
De provincie Zeeland neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid en zijn conform de geldende ISO27001 beveiligingsnormen.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
De Provincie Zeeland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist.

Welke rechten hebben betrokkenen ten aanzien van persoonsgegevens?
Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten als het gaat om de verwerking van uw gegevens.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens de provincie Zeeland van u verwerkt, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen (artikel 15 AVG).

Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen (artikel 16 AVG).

U heeft onder bepaalde omstandigheden het recht de provincie te verzoeken uw gegevens te verwijderen, het zogenoemde recht op vergetelheid (artikel 17 AVG). Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn in het geval van een onrechtmatige verwerking.

Indien u de (digitale) persoonsgegevens die de provincie van u verwerkt wilt ontvangen, dan kunt u een beroep doen op uw recht van dataportabiliteit (artikel 20 AVG). Dit betekent dat u uw gegevens verstrekt krijgt in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm welke u, mocht u dit wensen, eenvoudig door kunt geven aan een andere organisatie.

Ook kunt u verzoeken om beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens of daartegen bezwaar maken (artikel 18 en 21 AVG).   

Een verzoek kan worden ingediend door een brief of een e-mail te sturen naar onderstaande contactgegevens. De provincie Zeeland streeft naar een persoonlijke en snelle afhandeling van uw verzoek en behandelt uw verzoek binnen een redelijke termijn. Om zo goed mogelijk op uw verzoek te kunnen reageren, wordt u verzocht om zo duidelijk mogelijk over uw verzoek te communiceren.

Met wie en op welke wijze kan er contact worden opgenomen?
De Functionaris Gegevensbescherming houdt toezicht op de manier waarop de provincie Zeeland omgaat met privacy en het verwerken van persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over dit privacy statement of als u van mening bent dat de provincie Zeeland niet volgens dit privacy statement handelt of gehandeld heeft of wilt u gebruik maken van één van uw privacyrechten, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming via onderstaande contactgegevens:  

Provincie Zeeland
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Inzageverzoek AVG
Postbus 6001
4330 LA Middelburg
E-mail: avg@zeeland.nl

Heeft u na contact met de Functionaris Gegevensbescherming een klacht over hoe de provincie Zeeland omgaat met de afhandeling van uw verzoek of klacht, dan kunt u daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen:
Dit privacy statement kan door de provincie Zeeland te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze gepubliceerd zijn op www.zeelandlandinzee.nl.Wij raden u aan dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent.